da / en

Her finder du en række publikationer og rapporter udgivet af LINC eller andre, som har skrevet om LINC eller selvkørende shuttles.

Nye intelligente mobilitetsteknologier i fremtidens by

Erfaringer fra projekterne LINC og FREMTIDENS INTELLIGENTE MOBILITET I GREATER COPENHAGEN.

I Gate 21 har vi over de seneste tre år arbejdet med intelligente mobilitetsteknologier i byudviklingen i projekterne Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen og LINC. Projekterne har blandt andet undersøgt potentialerne for at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med intelligente kollektive mobilitetsteknologier i sammenhæng med byudvikling. 

Denne rapport henvender sig til politikere, embedsmænd og planlæggere, der ønsker at forstå hvorfor og hvordan kommunerne kan sætte retning for teknologiudviklingen på transportområdet, så den kommer til at understøtte en bæredygtig by.

Udgivet december 2021. Læs mere her.

Visions- og potentialeplan for LINC

Kør med selvkørende shuttles langs Hovedstadens Letbane.

Udgivelsen fra LINC synliggør mulighederne for, at den kommunale planlægning får bedre vilkår for at skabe en bæredygtig by gennem en sammenhængende by- og trafikplanlægning. Ud over kommunale planlæggere er publikationen også relevant for de markedsaktører, som ønsker at skabe nye services og produkter til fremtidens selvkørende kollektive trafik. Udgivelsen bygger blandt andet videre på inspirationskataloget ”Skab plads til selvkørende shuttles i fremtidens byer” fra september 2020.

Udgivet september 2021. Læs mere her.

Inspirationskatalog

Skab plads til selvkørende shuttles i bæredygtige byer.

Inspirationskataloget fra LINC lægger op til refleksion og dialog blandt kommunale beslutningstagere og by- og trafikplanlæggere, om hvordan vi kan fremme udviklingen af den selvkørende kollektive transport i en retning, som skaber værdi for borgerne.

Udgivet september 2020. Læs mere her.

Operation and performance report for DTU Lyngby Campus

Operations- og performance-rapporten opsummerer alle data og resultatindikatorer fra den daglige drift af LINC testen på DTU fra april til november 2021. Den indeholder blandt andet data vedrørende boarding, antal ture med passagerer, uforudsete hændelser som stilstand og manuelle håndteringer. Rapporten dækker primært driftsfunktionerne, men også øvrige shuttle funktioner i forhold til app.

Udgivet september 2021. Læs mere her.

Anbefalinger til den danske forsøgsordning for selvkørende køretøjer

Folderen fra LINC giver et indblik i forsøgsordningen for selvkørende køretøjer i Danmark og fremhæver forskellene mellem den danske og den svenske forsøgsordning. Folderen giver seks konkrete anbefalinger som input til, hvordan den danske forsøgsordning kan forbedres, så den opleves mindre kompliceret, og så selvkørende køretøjer mere effektivt kan testes på de danske veje.

Udgivet oktober 2020. Læs mere her.

Stated preference survey experiment

”Stated preference survey” fra LINC undersøger brugernes rejsevalg og værdier med hensyn til selvkørende shuttles som en first-/last mile service. Forsøgene bag undersøgelsen er udført på DTU campus, gennem LINC-projektets app-løsning, hvor de formodede virkninger på testpassagerernes transportvalg er vurderet og analyseret. Rapporten er primært målrettet forskere, trafikanalytikere og andre med interesse for transportteknologiers effekt på offentlig transport og transportvalg.

Udgivet januar 2022. Læs mere her.

User reactions and service design recommendations

Denne LINC-rapport beskriver de primære erfaringer fra LINC-testen, der er gennemført på DTU Campus gennem hele driftsperioden i april til november 2021. Det omfatter analyser af samspillet mellem shuttles og passagerer og andre trafikanter, samt detaljer om layout og testbed på DTU. Desuden giver denne rapport anbefalinger vedrørende implementering af selvkørende shuttles i offentlig personbefordring og trækker på erfaringer fra både brugerundersøgelser og feltoperationer under testen.

Udgivet november 2021. Læs mere her.

Litterature search and review

Dette litteraturstudie fra RUC er tænkt som et vidensgrundlag for LINC-projektet med det primære fokus på selvkørende shuttles i en kollektiv mobilitetskontekst, men har også til hensigt at give alle, der arbejder med autonom persontransport, et overblik over den eksisterende forskning og tænkning på området. Derudover søger rapporten især at udforske den effekt, der ses på forholdet mellem privatejet mobilitet og offentlig transport.

Udgivet november 2019. Læs mere her.

The bus stop as a concept – from fixed to flexible bus service

Formålet med denne rapport fra RUC er primært at sammenfatte resultater fra LINC-projektets informationsindsamlingsproces. Resultaterne fra den indledende forskning omhandler fire hovedaktiviteter, herunder en litteraturgennemgang, ekspertinterviews, besøg på to skandinaviske test steder og et fokusgruppeinterview med potentielle testbrugere på DTU Campus. Baseret på disse resultater angiver rapporten nogle anbefalinger, der rummer udfordringerne og potentialerne ved systemet. Rapporten er primært målrettet forskere, trafikanalytikere og andre med interesse for selvkørende transport.

Udgivet november 2020. Læs mere her.

Estimation of fixed demand destination estimation using Smartphone application collected data

Smartphone sensing platformen er udviklet til LINC-projektet primært for at kunne estimere efterspørgsel gennem mobilitetsmønstre for testbrugerne på DTU Campus. For at udnytte potentialet i selvkørende kollektiv transport har vi brug for  forståelse af, hvor mange og hvor længe passagerer bruger tjenesten. Teknologien bag involverer forskellige systemer såsom GPS, Smart Beacons og accelerationsmålinger. Rapporten er primært målrettet forskere og andre med interesse for ruteestimering og sporingssystemer.

Udgivet februar 2022. Læs mere her.

Autonome shuttles langs letbanen – potentialeanalyse og optimeringsperspektiver

Potentialeanalysens formål i LINC er at undersøge de selvkørende shuttles’ langsigtede potentiale som en til-og frabringer service til Hovedstadens Letbane med udgangspunkt i to cases fra henholdsvis Hersted industripark og DTU. Resultaterne af analysen baserer sig blandt andet på simulationsøvelser af de selvkørende shuttles, ud fra et konventionelt rutemønster med faste stopplaceringer. Analysen munder ud i konkrete bud på det langsigtede potentiale for selvkørende shuttles, en diskussion af hvordan optimering kan anvendes i planlægning af busdriften, samt en diskussion af mulige begrænsninger og udfordringer ved selvkørende shuttledrift.

Udgivet februar 2021. Læs mere her.

Analyse af kompetencebehovet ved implementering af selvkørende køretøjer i den kollektive trafik

Transporterhvervets uddannelser (TUR) har sit primære afsæt som udvikler af uddannelser til transportbranchen, hvilket især omfatter nye transportteknologier, såsom de selvkørende shuttles i LINC-projektet, der har krav til en tilstedeværende operatør i shuttlen. Formålet med analysen er blandt andet at afdække kompetencekravene til operatørerne af selvkørende shuttles samt at evaluere, om kompetencekravene kan dækkes af eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser. Analysens resultater peger hovedsageligt på køretøjspecifikke-, systemspecifikke- og producentafhængige kompetencekrav. Derudover omtaler analysen  enkelte faktorer, der i særlig grad menes at påvirke mulighederne for at implementere selvkørende shuttles.

Udgivet februar 2021. Læs mere her.

Mining electric-bike-user behaviors from smartphone data

Som et led i anvendelsen af LINC projektets smartphone sensing platform er øvrige projekter med lignende dataindsamling implementeret for at udvide anvendelsesmulighederne og udviklingen af løsningen. Et israelsk projekt har indsamlet og analyseret cykelbruger adfærd gennem en app-løsning, der kan registrere brugernes mobilitetsprioriteter i byrummet. Identisk med anvendelsen i LINC er smartphone sensing platformen designet til crowdsourcet brug, hvilket afhænger af brugernes vilje til at bidrage med data ved brug af appen. Til forskel fra anvendelsen i LINC introducerer dette projekt en mode detection algorithm, der kan skelne mellem brug af cykler, el-cykler og el-løbehjul og derved analysere præferencerne mellem dem.

Udgivet februar 2021. Læs mere her.